Sälg, popplar och viden

Blommande sälg

Sälg och viden blommar med stora gula "tussar" på bar kvist. Bild: Martin von Pfaler

Namn: Sälg och viden (Salix) samt popplar (Populus)
Allergikategori: II-III
Blomningskategori: C
Antal arter: 36
Typarter: Sälg (Salix caprea), jolster (S. pentandra), gråvide (S. cinerea) och asp (Populus tremula).
Blomningsperiod: April-maj för sälg, poppel och gråvide, maj-juni för jolster.

Utbredning: Hela landet. Typarterna förekommer i allmänhet inte i fjällkedjan, men flera andra arter går ända upp på kalfjället.

Växtplats: Gemensamt för de flesta arterna inom släktet är att de föredrar friska, fuktiga eller till och med blöta växtmiljöer. Stränder, kärr, diken, ängar, fuktskogar, bryn, sänkor, dammar och igenväxande jordbruksmark. Många arter är också mycket vanligt förekommande på myrar och fjällhedar. Poppel är ett snabbväxande skogsträd som företrädesvis förekommer på åkerholmar, längs åkerkanter och vägkanter samt i ljus och gles lövskog.

Övrigt: Gruppen sälg och viden är faktiskt både vind- och insektspollinerade. Sälg- och videpollen utgör viktig föda för till exempel humlor tidigt på våren, när få andra växter blommar.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter