Alar

Al

Namn: Al (Alnus)
Allergikategori: II
Blomningskategori: B
Antal arter: 2
Typarter: Klibbal (Alnus glutinosa) och gråal (A. incana)
Blomningsperiod: Klibbalen blommar i mars-april och gråalen i april-maj

Utbredning: Klibbal är vanlig i södra Sverige och längs Norrlandskusten, gråal är vanlig från Sydsvenska höglandet norrut och finns även i hela Norrlands inland.

Växtplats: Fuktig till våt, näringsrik mark. Stränder, kärr, diken och fuktsänkor. Gråalen växer något torrare än sin sydligare släkting.

Övrigt: Alen är nära släkt med björk, vilket medför att många björkpollenallergiker också reagerar på alpollen.
Alen får små kottar som gör den lätt att känna igen. Löven gulnar inte på hösten, utan alen släpper dem gröna. Detta beror på att alen samarbetar med kvävefixerande bakterier i rötterna, vilket gör att den inte behöver ta tillvara kvävet i bladen på hösten.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter