Bok

Bok

Vildväxande bokskogar finns egentligen bara i allra sydligaste Sverige. Bild: Martin von Pfaler

Namn: Bok (Fagus)
Allergikategori: II-III
Blomningskategori: C
Antal arter: 1
Artnamn: Bok (Fagus sylvatica).
Blomningsperiod: maj

Utbredning: Företrädesvis Sydvästsverige. Enstaka förekomster kring Mälardalen.

Växtplats: Vanligt skogsbildande träd på magra till näringsrika jordar i framförallt Skåne.

Övrigt: Bok förekommer allmänt som skogsbildande träd i stora delar av Nord- och Mellaneuropa. Bokollon är ätliga.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter