Ekar

Ek med ekollon

Ekollon är viktig föda för många av skogens djur. Bild: JumpStory

Namn: Ek (Quercus)
Allergikategori: I
Blomningskategori: B
Antal arter: 2
Artnamn: Ek (Quercus robur) och bergek (Q. petraea).
Blomningsperiod: maj

Utbredning: Eken växer i Götaland och södra Svealand. Finns upp till i höjd med mellersta norrlandskusten. Bergek förekommer främst längs Götalands kuster och i inre Mälaren.

Växtplats: Eken är vanlig på torr till frisk, ganska näringsrik mark. Gles skog, hagmark, gårdar, bryn och vägkanter.

Övrigt: Eken har uppgraderats när det gäller egenskapen att ge pollenallergi. Tidigare trodde man inte att ekpollenallergi var särskilt utbrett men senare forskning tyder på att detta kan vara fel. Det har visat sig att 80 % av alla björkpollenallergiker även reagerar på ekpollen.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter