Gräsen fortsätter blomma

Sommaräng

På bilden: Trots torkan blommar gräsen rikligt.

Gräspollensäsongen fortsätter. Från de flesta pollenmätplatser i Sverige rapporteras måttliga eller höga halter av gräspollen i luften. Bara längst i norr och i fjällkedjan är halterna lägre.

Det väntas bli fortsatt besvärliga tider för gräspollenallergiker framöver. Möjligen kan en sjunkande trend i luftens gräspollenhalter nu skönjas i sydligaste Sverige.

Det är framför allt de högvuxna ängsgräsens blomning i juni-juli som ger upphov till stora mängder av gräspollen i luften. Nu när många städer och kommuner gått över från att klippa gräsmattorna till så kallad ängsskötsel, där man låter gräset växa sig högt och gå i blom, leder det med stor sannolikhet till att gräspollenallergiker får ökade problem med sin allergi. Har du gjort ett allergitest där du fått en reaktion mot timotej är det en stark indikation på att du lider av gräspollenallergi.

Den kommande veckan väntas gräspollenhalterna nå fortsatt måttliga eller på många håll även höga nivåer. Någon dag med lokalt mycket höga halter går inte att utesluta. Generellt gäller att soliga, varma dagar med måttlig vind brukar ge störst spridning av gräspollen.

Björkpollen förekommer nu egentligen bara i inre och nordligaste Norrland. Björkblomningen är avslutad sedan ett tag tillbaka i övriga Sverige. Även övriga lövträd med allergiframkallande pollen, såsom ek, bok, alm, ask, sälg och viden har nu blommat över.