sÄlg, Popplar och viden

Blommande sälg

Blommande sälg. Det gula är ståndarknapparna, från vilka pollenet kommer.

Namn: Sälg och viden (Salix) samt popplar (Populus)
Allergikategori: II-III
Blomningskategori: C
Antal arter: 36
Artnamn: Sälg (Salix caprea), jolster (S. pentandra) och gråvide (S. cinerea) samt asp (Populus tremula)
Blomningsperiod: April-maj för sälg, poppel och gråvide, maj-juni för jolster.

Utbredning: Hela landet. Typarterna förekommer i allmänhet inte i fjällkedjan, men flera andra arter går ända upp på kalfjället.

Växtplats: Gemensamt för de flesta arterna inom släktet är att de föredrar friska, fuktiga eller till och med blöta växtmiljöer. Stränder, kärr, diken, ängar, fuktskogar, bryn, sänkor, dammar och igenväxande jordbruksmark. Många arter är också mycket vanligt förekommande på myrar och fjällhedar.
Poppel är ett snabbväxande skogsträd som företrädesvis förekommer på åkerholmar, längs åkerkanter och vägkanter samt i ljus och gles lövskog.

Övrigt: Gruppen sälg och viden är faktiskt både vind- och insektspollinerade. Sälg- och videpollen utgör viktig föda för till exempel humlor tidigt på våren, när få andra växter blommar.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter

AL

Al

Det finns två arter av al i Sverige. Alen blommar tidigt och är släkt med björk, vilket medför att många som är allergiska mot björkpollen också är det mot alpollen.

LÄs mera

BJÖRK

Björk

I Sverige har vi tre olika arter av björk. Alla är vanligt förekommande i åtminståne delar av landet. Björkpollen anses vara ett av våra svåraste pollenallergen.

LÄs mera

GRÄS (och timotej)

Gräs

Gräspollenallergi är besvärligt för många, eftersom gräsen blommar hela sommaren. Det finns över 200 arter av gräs i Sverige. Extrakt av gräset timotej ingår ofta i allergitester.

LÄs mera

grÅbo

Gråbo

Gråbo tillhör växtsläktet Artemisia. Gråbopollen anses vara ovanligt lätta att utveckla allergi emot. Gråbo finns i hela Sverige och blommar ganska sent på året, först i juli-augusti.

LÄs mera