Sälg & viden

Blommande sälg

Blommande sälg. Det gula är ståndarknapparna, från vilka pollenet kommer.

Namn: Sälg och viden (Salix)
Allergikategori: II-III
Blomningskategori: C
Antal arter: 36
Artnamn: Sälg (Salix caprea), jolster (S. pentandra) och gråvide (S. cinerea)
Blomningsperiod: April-maj för sälg och gråvide, maj-juni för jolster.

Utbredning: Hela landet. Typarterna förekommer i allmänhet inte i fjällkedjan, men flera andra arter går ända upp på kalfjället.

Växtplats: Gemensamt för de flesta arterna inom släktet är att de föredrar friska, fuktiga eller till och med blöta växtmiljöer. Stränder, kärr, diken, ängar, fuktskogar, bryn, sänkor, dammar och igenväxande jordbruksmark. Många arter är också mycket vanligt förekommande på myrar och fjällhedar.

Övrigt: Gruppen sälg och viden är faktiskt både vind- och insektspollinerade. Sälg- och videpollen utgör viktig föda för till exempel humlor tidigt på våren, när få andra växter blommar.

gullvivor-friprepAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter