Artiklar

Ambrosia

Ambrosia

Ambrosia med blomställningar.
Bild: Danijel Micka / iStockphoto

Namn: Ambrosia
Allergikategori: II
Blomningskategori: E
Antal arter: 3
Artnamn: Malörtsambrosia (Ambrosia artemisifolia), sträv ambrosia (A. coronopifolia) och hästambrosia (A. trifida).
Blomningsperiod: augusti-oktober

Utbredning: Malörtsambrosia är ganska sällsynt, tillfällig i södra Sverige och längs norrlandskusten, ofta insådd med fågelfrö. Sträv ambrosia är sällsynt och har rapporterats från två områden på västkusten. Hästambrosia är mycket sällsynt och har påträffats i Götalands kustområden.

Växtplats: Trädgårdar, hamnar, bangårdar, jordhögar och annan tillfällig mark.

Övrigt: Ambrosian är en invandrare från Nordamerika, och har pollen som anses vara bland de starkast allergiframkallande av alla pollenslag.

gullvivor-friprepAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter

Ek

Ek

Blommande ek. De bruna bollarna är outvecklade knoppar.

Namn: Ek (Quercus)
Allergikategori: I
Blomningskategori: B
Antal arter: 2
Artnamn: Ek (Quercus robur) och bergek (Q. petraea)
Blomningsperiod: Maj

Utbredning: Eken växer i Götaland och södra Svealand. Finns upp till i höjd med mellersta norrlandskusten. Bergek förekommer främst längs Götalands kuster och i inre Mälaren.

Växtplats: Eken är vanlig på torr-frisk, ganska näringsrik mark. Gles skog, hagmark, gårdar, bryn och vägkanter.

Övrigt: Eken har på senare tid uppgraderats när det gäller egenskapen att ge pollenallergi. Tidigare trodde man inte att ekpollenallergi var särskilt utbrett men senare forskning tyder på att detta kan vara fel.

gullvivor-friprepAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter

Björk

Björk

Björkkvist med hängen och "musöron". Björkstam i bakgrunden.

Namn: Björk (Betula)
Allergikategori: I
Blomningskategori: A
Antal arter:3
Artnamn: Vårtbjörk (Betula pendula), glasbjörk (B. pubescens) och dvärgbjörk (B. nana).
Blomningsperiod: april-juni

Utbredning: Alla tre björkarter är vanligt förekommande. Vårtbjörk växer i hela landet med undantag för fjällkedjan, glasbjörk hittas i hela landet upp till trädgränsen medan dvärgbjörk förekommer på Sydsvenska höglandet och från norra Svealand och norrut ända upp på kalfjället.

Växtplats: Vårt- och glasbjörk förekommer i stort sett i alla våra växtmiljöer. Glasbjörk har en förkärlek för fuktigare växtplatser jämfört med vårtbjörken. Dvärgbjörk växer på torr – fuktig torvmark, på tall- och blötmyrar, fjällhedar, stränder, sump- och hedskogar.

Övrigt: Det är när björken har musöron, det vill säga i samband med lövsprickningen, som de största pollenmängderna sprids.
Vårt- och glasbjörk är till sitt växtsätt träd, medan dvärgbjörken räknas som ett ris. I fjälltrakterna blir glasbjörken ofta knotig och busklik, och brukar där kallas fjällbjörk. Den vita stammen är kännetecknande för både vårt- och glasbjörken. Dvärbjörkens bark är däremot mörkbrun till mörkgrå.

gullvivor-friprepAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter

Bok

Bok

Knotig gammal bok.

Namn: Bok (Fagus)
Allergikategori: II-III
Blomningskategori: C
Antal arter: 1
Artnamn: Bok (Fagus sylvatica)
Blomningsperiod: Maj

Utbredning: Företrädesvis Sydvästsverige. Finns upp till i höjd med Mälardalen.

Växtplats: Vanligt skogsbildande träd på magra till näringsrika jordar i framförallt Skåne.

Övrigt: Bok förekommer allmänt som skogsbildande träd i stora delar av Nord- och Mellaneuropa. Bokollon är ätliga.

gullvivor-friprepAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter

Alm

Alm

Almlöv påminner mycket om hassellöv.

Namn: Alm (Ulmus)
Allergikategori: III
Blomningskategori: B/C
Antal arter: 3
Artnamn: Skogsalm (Ulmus glabra), lundalm (U. minor) och vresalm (U. laevis)
Blomningsperiod: april-maj

Utbredning: Skogsalm är ganska vanlig i södra Sverige upp till Gävlebukten och finns även spridd i delar av Jämtland. Lundalm förekommer främst på Öland och Gotland och vresalm huvudsakligen på Öland.

Växtplats: Skogsalm växer på frisk, näringsrik, gärna stenig mulljord. Lövskogar, bryn, raviner, åstränder, grusgropar och vägkanter.

Övrigt: Almen blommar på bar kvist. Nötterna har vingar och är ätliga. De senaste årtiondena har almsjukan gått hårt åt almbestånden i Sverige.

gullvivor-friprepAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter

Sida 1 av 3